Image Header

Warunki uczestnictwa

Body

REGULAMIN KONKURSU „Przeżyj lato z bananem na twarzy!”

(dalej „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Przeżyj lato z bananem na twarzy!”(dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Chiquita Europe B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 6/10, 31-014 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588932, NIP: 1060005214, REGON: 363161621 (dalej „Organizator”).

3. Wszelkie czynności związane z obsługą Konkursu wykonuje Organizator w porozumieniu z XConcept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391059, REGON: 143146833, NIP: 5272660434 (dalej „Koordynator”).

4. Konkurs trwa od dnia 12.06.2017r. do dnia 03.10.2017r. (ostatni dzień składania reklamacji).

5. Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od 12.06.2017r. do 9.07.2017.r. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 12.06.2017r. do 9.07.2017r.

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Koordynatora a także członkowie ich rodzin.

9. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 8 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców i rodzeństwo małżonka, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

10. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie www.play.chiquita.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale 1 pkt 6 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.

Celem prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie należy:

a) dokonać w dowolnym sklepie zakupu minimum 0,5 kg (słownie: pół kilograma) bananów Chiquita (dalej Produkt) w okresie sprzedaży promocyjnej wraz z zachowaniem paragonu fiskalnego lub faktury (dalej Dowód zakupu)

b) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: dlaczego Minionki uwielbiają smak bananów Chiquita? (dalej Odpowiedź).

c) dokonać zgłoszenia (dalej Zgłoszenie) wysyłając na adres mailowy chiquita@xconcept.pl Odpowiedź wraz ze zdjęciem Dowodu zakupu. Odpowiedź musi zawierać maksymalnie 300 znaków. W przypadku wysłania dłuższej Odpowiedzi będzie brana pod uwagę wyłącznie ta część, która zawiera pierwsze 300 znaków.

d) wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik obowiązany jest w treści maila wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Chiquita Europe B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, 31-014 Kraków, ul. Sławkowska 6/10 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588932, NIP 1060005214, REGON 363161621, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Przeżyj lato z bananem na twarzy!” zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”, jak również wyrazić zgodę na kontaktowanie się za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne: „Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).”

e) jeden Dowód zakupu upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń do Konkursu na podstawie odrębnych Dowodów zakupu.

 

Jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail.

3. NAGRODA I WERYFIKACJA

 

1. Organizator zobowiązuje się wydać w trakcie trwania Konkursu w zakresie limitów określonych w pkt. 3.4., Uczestnikom, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej kreatywne Odpowiedzi, spełniają warunki formalne uczestnictwa wskazane w pkt. 1.6. oraz dokonali Zgłoszenia w Konkursie zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.2 Regulaminu (dalej „Laureaci”) nagrody określone szczegółowo w pkt. 3.2.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda I rzędu - zestaw głośników bluetooth o wartości 125 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda I rzędu); łączna wartość Nagrody I rzędu wynosi 139 zł;

b) Nagroda II rzędu - minionkowy koc piknikowy o wartości 50 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda II rzędu); łączna wartość Nagrody II rzędu wynosi 56 zł;

c) Nagroda III rzędu - zestaw dziecięcych rolet do auta o wartości 15 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda III rzędu); łączna wartość Nagrody III rzędu wynosi 17 zł;

3. Pula dostępnych Nagród wynosi:

50 x Nagroda I rzędu;

100 x Nagroda II rzędu;

100 x Nagroda III rzędu.

4. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Do udziału w Konkursie kwalifikowana jest najwyżej oceniana Odpowiedzi. Ponadto, Organizator zastrzega, iż powyższe ograniczenie stosuje się odpowiednio do Laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa domowego stanowi wspólny adres Laureatów określony w par. 3 pkt. 7 lit. a) Regulaminu.

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator odprowadzi należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody.

6. Nagrody będą przyznawane przez 2-osobową komisję konkursową (dalej Komisja). Komisja dokonana oceny zgłoszonych Odpowiedzi w oparciu o kryteria pomysłowości i oryginalności. Do dnia 14.07.2017 r. zostanie stworzona Lista Laureatów dotycząca Uczestników, którzy w Konkursie wysłali najciekawsze i najbardziej kreatywne Odpowiedzi wraz z Dowodem zakupu (dalej „Lista Laureatów”). Na Listę Laureatów z lokatami od 1 do 250 zostanie wpisanych 250 Laureatów, których Odpowiedzi zostały ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Kolejność wpisania Laureatów na Listę Laureatów zostanie ustalona według ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. Laureatom z lokatami od 1 do 50 na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda I rzędu, Laureatom z lokatami od 51 do 150 na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda II rzędu, Laureatom z lokatami od 151 do 250 na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda III rzędu. Ponadto stworzona zostanie Lista Rezerwowa, na którą wpisani zostaną dodatkowi Uczestnicy z lokatami od 1 do 10. W przypadku negatywnej weryfikacji (w rozumieniu pkt. 3.7 Regulaminu) zmienia się kolejność wpisania Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się na

 

Liście Laureatów, z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne miejsca powstałe w wyniku tej zmiany przesuwają się kolejne osoby z Listy Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej ilości Uczestników na Liście Rezerwowej Nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

7. Weryfikacja prawa do Nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą:

a) W ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat otrzyma od Koordynatora wiadomość na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, w której zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tej wiadomości poprzez przesłanie za pomocą wiadomości mailowej swoich danych niezbędnych do wydania Nagrody (tj. imienia, nazwiska, adresu – ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miejscowości, numeru telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wydania Nagród, która zostanie przesłana Laureatowi w treści maila informującego o zakwalifikowaniu się do grona Laureatów. Podanie numeru telefonu jest konieczne do zapewnienia prawidłowego kontaktu kuriera z Laureatem w celu sprawnego i prawidłowego przekazania Nagrody.

b) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Konkursie, nie prześle wymaganych dokumentów, swoich danych osobowych lub zgody zgodnie z lit. a), w terminie tam wskazanym lub jeśli została mu już przyznana Nagroda.

8. Postanowienia pkt. 3.7. powyżej stosuje się odpowiednio do osób z Listy Rezerwowej, weryfikowanych w przypadku przeprowadzenia negatywnej weryfikacji w stosunku do Laureatów wpisanych na Listę Laureatów.

9. Wyniki Konkursu dostępne będą w postaci Listy Laureatów zawierającej imię i pierwszą literę nazwiska Laureatów w siedzibie Organizatora. Ponadto wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o rozstrzygnięciu konkursu poprzez indywidualny kontakt na zasadach określonych powyżej.

10. Wysłanie Nagród nastąpi przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata zgodnie z pkt. 3.7 lit. a) powyżej do dnia 19.09.2017r.

 

4. PRAWA AUTORSKIE

 

Uczestnik oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi i jej elementów.

5. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego do dnia 03.10.2017r. na adres XCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., FUP Warszawa 27, ul. Świętochowskiego 2, 00-905 Warszawa, skryt. pocz. 107. z dopiskiem „Przeżyj lato z bananem na twarzy!”.

2. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chiquita Europe B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych przez wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Przeżyj lato z bananem na twarzy!” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”.

3. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.

4. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.

6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.) – Chiquita Europe B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 6/10, 31-014 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588932, NIP: 1060005214, REGON: 363161621. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany w Rozdziale 2 pkt 2 lit. d), Rozdziale 3 pkt 7 lit. a) oraz Rozdziale 5 pkt 2 Regulaminu. Dane będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.